• مدیریت امور ناحیه دو (94)

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 100

 • مدیریت شعب استان خراسان رضوی (500)

  دبیرخانه : استان خراسان رضوی
  نرخ مشارکت : 100

 • مدیریت امور شعب خراسان جنوبی

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 55.62

 • مدیریت امور شعب گلستان

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 46.92

 • مدیریت امور شعب قزوین

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 43.37

 • مدیریت امور شعب بوشهر

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 41.34

 • اداره برنامه ریزی و تحقیقات (27)

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 36.36

 • مدیریت امور شعب چهارمحال و بختیاری

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 35.63

 • مدیریت امور شعب فارس

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 34.59

 • مدیریت امور شعب هرمزگان

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 25.21