• اداره برنامه ریزی و تحقیقات (27)

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 100

 • حوزه جنوب آذربایجان غربی (8022)

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 100

 • مدیریت امور ناحیه دو (94)

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 83.33

 • مدیریت شعب استان خراسان جنوبی (624)

  دبیرخانه : خراسان جنوبی
  نرخ مشارکت : 67.85

 • مدیریت امور شعب قزوین

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 55.86

 • مدیریت امور شعب گلستان

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 55.86

 • مدیریت امور شعب خراسان جنوبی

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 55.73

 • مدیریت امور شعب بوشهر

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 54.48

 • مدیریت شعب استان بوشهر (642)

  دبیرخانه : بوشهر
  نرخ مشارکت : 50

 • شعبه مستقل مرکزی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 50