• مدیریت امور ناحیه دو (94)

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 66.66

 • مدیریت امور شعب خراسان جنوبی

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 46.35

 • مدیریت امور شعب گلستان

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 40.76

 • مدیریت امور شعب بوشهر

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 39.1

 • مدیریت امور شعب قزوین

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 34.24

 • مدیریت امور شعب چهارمحال و بختیاری

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 33.33

 • مدیریت امور شعب فارس

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 27.98

 • مدیریت امور شعب هرمزگان

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 23.47

 • مدیریت امور شعب زنجان

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 22.16

 • مدیریت امور شعب خراسان رضوی

  دبیرخانه : آذربایجان غربی
  نرخ مشارکت : 21.76