1391/09/13 ساعت 10:39:43تعداد نمايش : 9230

اعلام پاسخ برتر مربوط به فراخوان "ارائه الگوی پیشنهادی جهت هدفگذاری شاخصهای سودآوری"

ضمن تشکر و قدردانی از بذل توجه کلیه همکاران پاسخگو بدینوسیله پاسخهای برتر همکاران در رابطه با چالش مطروحه از سوی اداره برنامه ریزی و تحقیقات با موضوع "ارائه الگوی پیشنهادی جهت هدفگذاری شاخصهای سود آوری " به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
1- آقای مصطفی احمدی پورچکامی(8663) مسئول واحد حسابداری و آمار اداره امور شعب گیلان
2- آقای سید اصغر موسوی (5963) مسئول واحی حسابداری و آمار اداره امور شعب اصفهان
متن پاسخ همکاران :

5963-از آنجائیکه در حال حاضر سود پرداختی به سپرده گذاران و درآمد حاصل از اعطای تسهیلات به مشتریان تأثیر مستقیم در سودآوری شعب دارد ، می توان شاخصهای کمی ( ریالی ) قابل تعریف در یک مدل سود و زیان مانند مدل ذیل  را از تراز کل شعبه و سایر جدول آماری دردسترس تهیه و بصورت زیر نشان داد :

 

عنوان شاخص مانده 1390/12/28 مانده 1391/01/31 مانده 1391/02/31 مانده 1391/03/31
  سپرده ها ی مشتریان :        
4070 سپرده قرض الحسنه جاری اشخاص 1,174,475,591 967,701,432 917,300,646 1,322,447,667
4090 سپرده قرض الحسنه پس انداز 6,421,027,325 6,850,231,838 7,263,388,947 6,666,406,509
4091 قرض الحسنه پس انداز ریالی ویژه جوانان 43,313,740 47,713,740 48,713,740 50,213,740
4110 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت اشخاص 7,441,236,385 7,767,784,341 8,310,716,282 7,887,533,748
4115 سپرده کوتاه مدت ویژه 171,000,000 81,000,000 443,000,000 110,000,000
4116 سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000
4130 سپرده سرمایه گذاری بلندمدت اشخاص 34,911,800,000 37,247,950,000 37,443,350,000 39,648,850,000
4200 سپرده های ضمانتنامه ها 155,800,000 119,300,000 113,500,000 113,500,000
سپرده های سیستم خساب همراه 50,401,543,958 47,049,429,742 48,437,952,747 70,313,310,433
  جمع  110,720,196,999 110,131,111,093 112,977,922,362 136,112,262,097
  جمع منابع آزاد 88,576,157,599 88,104,888,874 90,382,337,890 108,889,809,677
  تسهیلات اعطائی به مشتریان  :        
1250 تسهیلات قرض الحسنه اعطایی 4,725,762,209 4,605,082,635 4,967,674,619 4,813,940,691
1261 قرض الحسنه-تبصره ای ودیعه مسکن مستاجران کم درآمد 59,418,176 54,938,642 52,973,105 48,582,721
1290 تسهیلات اعطایی مضاربه 9,207,212,000 9,207,212,000 7,357,212,000 7,207,212,000
1300 تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی 8,761,415,142 8,661,415,142 7,233,415,142 7,428,000,000
1370 تسهیلات اعطایی فروش اقساطی 23,036,965,435 22,945,818,546 23,535,904,336 23,470,151,703
1400 تسهیلات اعطایی اجاره به شرط تملیک 1,214,830,465 1,121,935,199 1,030,239,052 953,092,986
1450 مطالبات سررسید گذشته تسهیلات غیرتکلیفی خصوصی 142,002,711 210,440,141 275,479,849 389,065,092
1456 مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات مضاربه /غیر دولتی 12,834,397 12,834,397 12,914,397 12,914,397
1460 مطالبات معوق تسهیلات غیرتکلیفی خصوصی 31,170,205 34,557,454 34,955,132 32,999,300
  جمع  47,191,610,740 46,854,234,156 44,500,767,632 44,355,958,890
4450 سود سالهای آینده تکلیفی و غیرتکلیفی خصوصی 7,475,472,493 7,346,067,252 8,200,046,676 8,535,119,107
4690 حق بیمه عمر سالهای آتی 154,654,021 146,872,427 147,461,442 141,565,341
4790 سود سالهای آینده تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی دولتی 5,754,689,110 5,700,892,446 7,078,732,541 7,808,494,855
  جمع  13,384,815,624 13,193,832,125 15,426,240,659 16,485,179,303
  جمع خالص تسهیلات 33,806,795,116 33,660,402,031 29,074,526,973 27,870,779,587
  سود پرداختی به سپرده گذاران        
2010 سود پرداختی 6,854,503,434 101,469,972 984,622,882 1,919,160,490
سود پرداختی در سیستم حساب همراه 3,364,088,730 256,266,672 551,326,656 1,405,752,256
جوائز قرعه کشی سپرده قرض الحسنه پس انداز 324,200,000 324,200,000 324,200,000 324,200,000
  جمع 10,542,792,164 681,936,644 1,860,149,538 3,649,112,746
  در آمد حاصل از اعطای تسهیلات        
5010 درآمد معاملات 4,664,858,762 723,980,669 1,410,198,612 2,083,350,783
5012 وجه التزام دریافتی وجریمه تاخیر پس ازسررسید 66,725,489 5,689,191 10,778,356 17,705,471
5015 وجه التزام دریافتی(تکلیفی و غیرتکلیفی - خصوصی و دولتی) 17,719,898 1,807,949 3,875,242 6,266,576
5030 کارمزد دریافتی 422,705,163 148,151,883 245,293,348 295,247,777
  جمع 5,172,009,312 879,629,692 1,670,145,558 2,402,570,607
  سود ( زیان ) ناخالص عملیاتی -5,370,782,852 197,693,048 -190,003,980 -1,246,542,139
  هزینه های اداری و پرسنلی        
2030 هزینه کل 2,688,161,543 104,642,372 243,902,414 460,349,366
  سود ( زیان ) ناخالص شعبه -8,058,944,395 93,050,676 -433,906,394 -1,706,891,505
نرخ هزینه مستقیم سپرده گذاری 0.12 0.01 0.02 0.03
نرخ هزینه غیر مستقیم سپرده گذاری 0.03 0.00 0.00 0.00
  نرخ بهای تمام شده طبق تراز کل شعبه 0.15 0.01 0.02 0.04
نرخ درآمد حاصل از تسهیلات 0.06 0.01 0.02 0.02
  نرخ سود(زیان) ناخالص -0.0910 0.0011 -0.0048 -0.0157

 

جهت طرح موضوع اطلاعات سه ماهه اول سالجاری ( به جهت محدویت عرض فضای  wordروی سایت ) یک شعبه فرضی که در پایان سال 1390 زیان ناخالص ابراز و سند مرکز بدهکار به مقصد اداره امور شعب صادر نموده است انتخاب شده است.

شاخص منابع

مهمترین عامل سودآوری شاخص منابع است. در سالهای قبل و نیز در سالجاری جهت تجهیز منابع هدفهائی تعیین گردیده و بابت نیل به این اهداف پاداشهائی نیز در نظر گرفته شده است. فقط ذکر این نکته ضروری است که در تعیین اهداف و تدوین پرتفوی منابع ، نرخ بهای تمام شده پول را باید در نظر گرفت بطوریکه  نرخ بهای تمام شده برنامه هدف از متوسط نرخ بهای تمام شده شبکه بانکی ( نرخ متوسط صنعت ) که فکر می کنم در حال حاضر بین 13 تا 15 درصد در بانکهای دولتی و تا 21 درصد در بانکهای خصوصی است فراتر نرود.

در تعیین ضریب اهمیت سپرده ها ( جاری ، پس انداز ، کوتاه مدت ، بلندمدت و سایر ) باید  میل سپرده گذاران در انتخاب سپرده های بانکی و متوسط نرخ بهای تمام شده پول در شبکه بانکی را در نظر گرفت . بنابراین بهتر است سپرده گذاران را در انتخاب سپرده گذاری محدود نکنیم. ( تا جائیکه نرخ بهای تمام شده شعبه فراتر از نرخ بهای تمام شده شبکه بانکی نباشد )

در مدل فوق از ضریب 80% جهت محاسبه منابع قابل تخصیص ( منابع آزاد ) استفاده شده است. ضریب مذکور پس از اعمال نرخ سپرده  قانونی هر یک از سپرده ها و ضریب نقدینگی بدست آمده است .

شاخص مصارف

در پرداخت تسهیلات عامل زمان اهمیت بسزائی دارد ، زیرا که بابت تجهیز منابع بصورت روز شمار به سپرده گذاران ، سود پرداخت می شود ،  لذا نگهداری منابع به صلاح نبوده و باید سریعاٌ به تسهیلاتی با نرخ مناسب ( نرخی بین نرخ بهای تمام شده پول شعبه و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعلامی از سوی بانک مرکزی ) تبدیل شود.

نرخ هزینه مستقیم تجهیز منابع

در مدل فوق هزینه مستقیم شامل سود پرداختی به سپرده گذاران و جوائز قرعه کشی سپرده قرض الحسنه پس انداز است. بدلیل عدم امکان محاسبه جوائز قرعه کشی در سالجاری مبلغ سال گذشته بطور ثابت در نظر گرفته شده است به منظور محاسبه نرخ بهای تمام شده پول شعبه نیاز به محاسبه نرخ هزینه مستقیم می باشد که نرخ هزینه مستقیم از تقسیم هزینه مستقیم به منابع آزاد بدست می آید.

نرخ هزینه غیر مستقیم تجهیز منابع

در مدل فوق هزینه غیر مستقیم شامل هزینه های اداری و پرسنلی است. به منظور محاسبه نرخ بهای تمام شده پول شعبه نیاز به محاسبه نرخ هزینه غیر مستقیم می باشد که از تقسیم هزینه غیر مستقیم به منابع آزاد بدست می آید.

نرخ بهای تمام شده پول شعبه

در مدل فوق از جمع نرخ هزینه مستقیم و غیر مستقیم بدست می آید و در مقایسه با نرخ بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور مشخص می شود که منابع حاصله ارزان یا گران قیمت است. ودر صورت گران بودن  برنامه هدف منابع را باید برای ماه بعد اصلاح نمود.

نرخ درآمد حاصل از تسهیلات

در مدل فوق درآمد حاصل از تسهیلات شامل درآمد ها ، وجه التزام ، سود پس از سرسید و کارمزد دریافتی  حاصل از پرداخت تسهیلات می باشد که در کدهای درآمدی ترازکل منعکس شده است و نرخ آن از تقسیم جمع درآمدها به منابع آزاد بدست می آید و در مقایسه با نرخ بهای تمام شده پول شعبه مشخص می شود که تخصیص منابع (پرداخت تسهیلات) ارزان یا گران قیمت بوده است و در صورت ارزان بودن برنامه تخصیص منابع برای ماه بعد اصلاح می گردد.

نرخ سود (زیان ناخالص )

در مدل فوق از تفاضل نرخ درآمد حاصل از تسهیلات و نرخ بهای تمام شده پول شعبه بدست می آید.در صورتیکه مثبت باشد نشان از سود است و در صورتیکه منفی باشد نمایانگر زیان می باشد.

هدف گذاری سود

در مثال فرضی فوق با توجه به آهنگ رشد نرخ قیمت تمام شده پول در شعبه مذکور طی ماههای گذشته ، پیش بینی می شود نرخ قیمت تمام شده در تیرماه 5% الی 6% باشد. بنابراین نرخ در آمد حاصل از تسهیلات را باید با 2% الی 3% افزایش بین 7 % الی 8% تعیین نمود که نهایتاٌ اگر نرخ سود و زیان ناخالص را 2% در نظر بگیریم نتیجه بشرح جدول ذیل خواهد بود.

عنوان شاخص مانده 1391/03/31 نرخ پیش بینی شده هدف در پایان تیرماه
منابع آزاد 108,889,809,677 0.2122 132,000,000,000
درآمد حاصل از تسهیلات 2,402,570,607 0.0750 9,900,000,000
بهای تمام شده پول 4,109,462,112 0.0550 7,260,000,000
سود ( زیان ) ناخالص -1,706,891,505 0.0200 2,640,000,000

8663- الگوی پیشنهادی جهت هدف گذاری  شاخصهای سود آوری  : جهت هر یک از شاخصهای ذیل وضعیت فعلی شعب یا امور شعب بصورت مبنا قرار داده شده و وضعیت پایان دوره ( هدف ) در نظر گرفته شده و طی ماههای دوره هدف گذاری شده و بصورت ماهانه رصد گردد.
ردیف شرح شاخص ضریب از 100 محدوده شاخص
1 منابع ارزان قیمت :  25  
الف : نسبت میانگین مانده حساب جاری طی ماه به میانگین سپرده های موثر طی ماه    به درصد 15 بین صفر تا 25 %  = 0     بین 26 تا 50 % = 10    بین 50 تا 100% = 15
ب  :  نسبت میانگین مانده حساب پس انداز طی ماه به میانگین سپرده های موثر طی ماه    به درصد 10 بین صفر تا 25 %  = 0     بین 26 تا 50 % = 7    بین 50 تا 100% = 10
2 نسبت منابع مصارف : 30  
 الف : نسبت مانده کل منابع به مانده کل مصارف 15 بین صفر تا 0/8 = 15    بین  0/8 تا 1 = 10  بین 1 تا 1/1 = 5  بالاتر از 1/1 = 0
 ب: نسبت مانده منابع ارزان ( جاری و پس انداز ) پایان ماه  به مانده مصارف ارزان ( قرض الحسنه و مبادلاتی ) پایان ماه   به درصد 8 زیر 80% = صفر        بین 80% تا 100 % = 4       بالای 100% = 8
  ج : نسبت مانده منابع گران ( کوتاه مدت و بلند مدت )پایان ماه به مصارف گران ( مشارکتی ) پایان ماه     به درصد 7 زیر 80% = 7        بین 80% تا 100 % = 3       بالای 100% = صفر
3 نسبت مطالبات ( کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول ) 15  
الف : نسبت مانده کل مطالبات به مانده کل  مصارف پایان ماه به درصد 6 زیر 3% = 6    بین 3 تا 4% = 4   بین 4 تا 5 % = 3  بین 5 تا 6% =2  بین 6 تا 7% = 1  بالاتر از 7% = 0
 ب :  نسبت مانده مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات پایان ماه 5 بالاتر از 70% = 0       بین 50 تا 70% = 1      بین 30 تا 50% = 3         زیر 30% = 5
د :  نسبت مانده مطالبات سررسید گذشته به کل مطالبات پایان ماه 4 بالاتر از 70% = 4      بین 50 تا 70% = 2     بین 30 تا 50% = 1         زیر 30% = 0
4 سرانه درآمدها : 30  
الف : سرانه سود و وجه التزام دریافتی با توجه به درجه شعبه 20 بالاتر از متوسط سرانه کشور = 20      بین 70 تا 100%  سرانه کشور = 10      زیر 70% سرانه کشور = 0
ب :  سرانه کارمزد و سایر درآمدهای بانکی دریافتی با توجه به درجه شعبه 10 بالاتر از متوسط سرانه کشور = 10      بین 70 تا 100%  سرانه کشور = 5      زیر 70% سرانه کشور = 0
5 سرانه هزینه ها : -30  
الف : سرانه هزینه های پرسنلی -10 بالاتر از متوسط سرانه کشور = 10-      بین 70 تا 100%  سرانه کشور  =  5-    زیر 70% سرانه کشور = 0
ب :   سرانه هزینه های اداری -20 بالاتر از متوسط سرانه کشور = 20-      بین 70 تا 100%  سرانه کشور = 10-      زیر 70% سرانه کشور = 0
6 سرانه سود و زیان : 30  
سرانه سود و زیان در پایان ماه ( با اعمال سود حسابهای همراه ) 30

بالاتر از متوسط سرانه کشور = 30      بین 70 تا 100%  سرانه کشور = 15      زیر 70% سرانه کشور = 0

دانلود فایل ضمیمه : ندارد

افزودن دیدگاه

 


سامانه نظام پیشنهادها محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر ، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 7.0.0